Согласно Одлуката за усвојување на измените на Програмата на одделението за заштита и влијание на животната средина за 2021 год.на Општина Охрид  бр.08-11545/11 од 29.12.2020г, Општина Охрид објавува :

ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ВО СОРАБОТКА СО ОХРИДСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕМА

„ СОНЦЕ, ПЛОДОВИ И ЛИСЈА ЦРВЕНИ И ЗЛАТНИ НАСЛИКАНИ НА НАЈУБАВОТО ЕСЕНСКО ПЛАТНО“