Согласно Одлуката за усвојување на измените на Програмата на одделението за заштита и влијание на животната средина за 2023 год.на Општина Охрид  бр.08-8278/7 од 08.06.2023г, Општина Охрид објавува:

 

ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ВО СОРАБОТКА СО ОХРИДСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕМА „СО ПЛОДОВИ ВО ТОПЛИ ЕСЕНСКИ БОИ ИСПОЛНИ ГИ ДЛАНКИТЕ СВОИ“