Градоначалникот на Општина Охрид, Кирил Пецаков и проф. д-р Снежана Дичевска, декан на Факултетот за туризам и угостителство при Универзитетот „Св. Климент Охридски“,  денеска потпишаа меморандум за соработка.

Соработката подразбира реализација на активности од страните потписнички  во насока на развој на високото образование и наука. Страните потписнички  поаѓајќи од своите интерни правила и интереси  можат да склучат посебни договори во врска со меѓусебната соработка. Активностите и соработката ги почитуваат правилата и прописите воспоставени  од страните  потписнички  без финансиски импликации , така што за сите активности за кои ќе бидат потребни  финансиски средства  ќе бидат уредени со посебни договори.

Меморандумот стапува во сила од денот на потпишувањето.