МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД

Младински Центар Охрид е место каде се спроведуваат програми кои ќе ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот живот на младите, се обезбедуваат информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите.