ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ

Одделението за даноци ги врши работите што се однесуваат на:

  • облог на обврзниците со даноци кои согласно закон претставуваат извори на финансирање на општината;
  • следење на наплатата на даноците;
  • подготвување извештаи и информации за состојбите во областа на даноците;
  • грижа за извршување и присилна наплата на даноците;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт: Елизабета  Андреска

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 154, 155, 171, 173, 174 и 183

E-mail: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk