ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

Согласно ингеренциите кои ги има Локалната самоуправа, овластениот градежен инспектор во одделението за инспекциски надзор постапките за вршење на инспекциски надзор и други прашања кои се однесуваат на истиот, ги врши врз основа на следните закони:

 • Закон за инспекциски надзор „Службен весник на РМ“ бр.102/2019
 • Закон за градење „Сл. весник на РМ” бр.130/2009; 124/2010; 18/2011; 36/2011; 54/2011; 13/2012; 144/2012; 25/2013; 79/2013; 137/2013; 163/2013; 27/2014; 28/2014; 42/2014; 115/2014; 149/2014; 187/2014; 44/2015; 129/2015; 217/2015; 226/2015; 30/2016; 31/2016; 39/2016; 71/2016; 132/2016 и 35/2018.
 • Закон за постапување со бесправно изградени објекти „Сл весник на РМ“ бр. 23/2011; 54/2011; 155/2012; 53/2013; 72/2013; 44/2014; 115/2014; 199/2014; 124/2015; 129/2015; 2017/2015; 31/2016 и 190/2017.
 • Закон за општа управна постапка „Сл весник на РМ“ бр. 124/2015
 • Закон за прекршоци „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;

АРХИВА НА ОБЈАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЛКЛУЧОК ЗА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ (13.09 2019)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА НЕЛЕГАЛНА ГРАДБА (13.09 2019)

Решение за отстранување на нелегално изграден објект број Ип1 36-843 од 13.09 2019 година

Согласно ингеренциите кои ги има локалната самоуправа, овластенот комунален инспектор во одделението за инспекциски надзор постапката за вршење на инспекциски надзор и други прашања кои се однесуваат на истиот ги врши врз основа на следните закони:

 • Закон за инспекциски надзор „Службен весник на РМ“ бр.102/2019
 • Закон за комунални дејности „Службен весник на РМ“ бр.95/2012; 163/2013; 42/2014; 44/2015; 147/2015 и 31/2016.
 • Закон за јавна чистота „Службен весник на РМ“ бр.111/2008; 64/2009; 88/2010; 23/2011; 53/2011; 80/2012; 163/2013; 44/2015; 147/2015 и 31/2016.
 • Закон за снадбување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води „Службен весник на РМ“ бр.68/2004; 28/2006; 103/2008; 17/2011; 163/2013; 10/2015; 147/2015 и 31/2016.
 • Закон за гробишта и погребални услуги „Службен весник на РМ“ бр.86/2008; 156/2010; 53/2011; 163/2013; 152/2015 и 31/2016.
 • Закон за општа управна постапка „Сл весник на РМ“ бр. 124/201
 • Закон за прекршоци „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;

Согласно ингеренциите кои ги има Локалната самоуправа, овластениот инспектор по туризам и угостителство во одделението за инспекциски надзор постапката за вршење на инспекциски надзор и други прашања кои се однесуваат на истиот, ги врши врз основа на следните закони:

 • Закон за туристичка дејност„Службен весник на РМ“ бр.62/2004; 89/2008; 12/2009; 17/2011; 47/2011; 53/2011; 123/2012; 164/2013; 27/2014; 116/2015; 192/2015 и  53/2016.
 • Закон за угостителска дејност „Службен весник на РМ“ бр.62/2004; 89/2008; 115/2010; 53/2011; 141/2012; 164/2013; 187/2013; 166/2014; 199/2014; 129/2015; 192/15  и  53/2016.
 • Закон за инспекциски надзор„Службен весник на РМ“ бр.102/2019
 • Закон за општа управна постапка „Сл весник на РМ“  бр. 124/2015
 • Закон за прекршоци „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;

Согласно ингеренциите кои ги има Локалната самоуправа, овластениот инспектор за патен сообраќај во одделениетоза инспекциски надзор, постапката за вршење на инспекциски надзор и други прашања кои се однесуваат на истиот ги врши врз основа на следните закони:

 • Закон за превоз во патниот сообраќај „Службен весник на РМ“ бр.68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015;  37/2016 и 71/2016;
 • Закон за инспекциски надзор „Службен весник на РМ“ бр.102/2019
 • Закон за општа управна постапка „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;
 • Закон за прекршоци „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАJ

Согласно надлежностите  на локалната самоуправа во делот на заштита и унапредувањето на животната средина (почвата, водата и воздухот), на областите на животната средина (природата, отпадот, бучавата, вибрациите, јонизирачко и нејонизирачко зрачење, климата, миризбата и сите други елементи кои претставуваат неделива целина од животната средина), инспекцискиот надзор , постапката за вршење на инпекцискиот надзор и другите дејствија се регулирани со следните законски прописи:

 • Закон за животна средина – „Сл.весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 и 44/15;
 • Закон за управување со отпад – „Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 9/11, 51/11, 147/13, 163/13, 156/15 и 63/16;
 • Закон за управување со пакување и отпад од пакување – „Сл.весник на РМ“ бр.161/09, 71/11, 47/11, 6/12, 163/13;
 • Закон за управување со батерии и акумулатори и отпад од батерии и акумулатори – „Сл.весник на РМ“ бр.140/10, 47/11, 148/11, 39/12 и 163/13;
 • Закон за заштита од бучава во животната средина – „Сл.весник на РМ“ бр.163/13;
 • Закон за квалитет на амбиентниот воздух – „Сл.весник на РМ“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 163/13 и 100/12;
 • Закон за води – „Сл.весник на РМ“ бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 52/16;
 • Закон за инспекциски надзор „Службен весник на РМ“ бр.102/2019
 • Закон за управување со електрична и електронска опрема „Сл.весник на РМ“ бр.6/12 и 163/13;
 • Закон за општа управна постапка „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;
 • Закон за прекршоци „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;

Согласно ингеренциите кои ги има Локалната самоуправа, овластениот инспектор за домување во одделението за инспекциски надзор постапката за вршење на инспекциски надзор и други прашања кои се однесуваат на истиот, ги врши врз основа на следните закони:

 • Закон за домување „Сл.весник на РМ“ бр.99/09; 57/10 и 36/11,
 • Закон за инспекциски надзор „Службен весник на РМ“ бр.102/2019
 • Закон за општа управна постапка „Службен весник на РМ“ бр.124/201
 • Закон за прекршоци „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;

Согласно ингеренциите кои ги има Локалната самоуправа, oвластениот инспектор за даноци при Општинскиот инспекторат,  постапката за вршење инспекциски надзор и други прашања кои се однесуваат на инспекцискиот  надзор,ги врши на основа следните закони:

 • Закон за инспекциски надзор „Службен весник на РМ“ бр.102/2019
 • Закон за даноци на имот „Сл.весник на РМ“ бр.61/04,92/07,102/08,35/11
 • Закон за комунални такси „Сл.весник на РМ“ бр.61/04; 64/05; 92/07; 123/12; 154/15; 192/15 и 23/16
 • Закон за пожарникарство „Сл.весник на РМ“ бр.67/04; 81/07
 • Закон за општа управна постапка „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;
 • Закон за прекршоци „Службен весник на РМ“ бр.124/2015;

Согласно ингеренциите кои ги има Локалната самоуправа, комуналниот редар при Општинскиот инспекторат,  постапката за вршење надзорнио активности и други прашања кои се однесуваат на истите, ги врши на основа следните закони:

 • Закон за комунални дејности „Службен весник на РМ“ бр.95/2012; 163/2013; 42/2014; 44/2015; 147/2015 и 31/2016.
 • Закон за јавна чистота „Службен весник на РМ“ бр.111/2008; 64/2009; 88/2010; 23/2011; 53/2011; 80/2012; 163/2013; 44/2015; 147/2015 и 31/2016.
 • Одлука за комунален ред во општина Охрид

Контакт: Гоце Стојкоски

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: inspektorat@ohrid.gov.mk