ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Одделението за информатичко-комуникациска технологија ги врши работите што се однесуваат на:

  • предлагање и реализира настратегија за воведување информациски систем во општината
  • организирање, одржување и унапредување на информацискиот систем на општината
  • предлагање и реализирање на стратегија за безбедност на информациите во информацискиот систем на општината
  • организирање на обуката за вработените во општинската администрација за примена на информациско-комуникациската технологија
  • предлагање информациски проекти што би учествувале на конкурси на домашни и на странски донатори
  • следење на искуствата и напредокот на информациските технологии и ги применува во општинскиот информациски систем
  • развивање на информатичката технологија преку изработка на бази на податоци за потребите на општината, конфигурирање, контрола, одржување и дополнување на хардверски и софтверски подсистеми
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт: Митко Трпоски

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: ikt@ohrid.gov.mk