ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ

Одделението за комунални такси ги врши работите што се однесуваат на:

  • вршење на работите што се однесуваат на облог на обврзниците со комунални такси кои согласно закон претставуваат извори на финансирање на општината;
  • следење на наплатата на комуналните такси;
  • подготвување извештаи и информации за состојбите во областа на комуналните такси;
  • грижа за извршување и присилна наплата на комуналните такси;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт: Зоран Карадакоски

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 118

E-mail: komunalni.taksi@ohrid.gov.mk