ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕДВИЖЕН ИМОТ НА ОПШТИНАТА

Одделение за просторно и урбанистичко планирање и управување со градежно земјиште и недвижен имот на општината ги врши работите што се однесуваат на:

  • водење на процесот на просторно и урбанистичко планирање на просторот во општината;
  • покренување иницијативи и предлози за донесување, изменување и дополнување на генерален и детални урбанистички планови;
  • изготвување годишна програма за урбанистичко планирање на просторот;
  • подготвување анализи и информации за состојбите во урбанистичкото планирање;
  • изготвување програма за располагање со градежното  земјиште кое се наоѓа на подрачјето на општина Охрид;
  • водење постапки за располагање со градежното земјиште и начинот на неговото управување;
  • изготвување договори и целокупна документација потребна при  спроведување на постапката за отуѓување, давање под долготраен или краткотраен закуп и со непосредна спогодба на градежното земјиште кое се наоѓа на подрачјето на општина Охрид;
  • врши и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт: Татјана Стојческа

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 129

E-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk