ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ

Одделението за протокол ги врши работите што се однесуваат на:

  • организирање и спроведување на церемонијалите на градоначалникот за време на официјални, свечени и работни посети на официјални лица на Општината;
  • вршење координација на активностите со протоколи на државние институции при планирање и реализација на посета на официјални делегации на Општината;
  • вршење координација на активностите со протоколи на странските држави при планирање и реализација на посета на официјални делегации на Општината;
  • соработување со лица и служби кои вршат иста или слична дејност од државните институции, странските делегации и невладини организации при договорени активности;
  • координирање на активностите при организирање на трибини, советувања и други јавни случувања од значење на Општината;
  • координирање на соработката со меѓународни организации чија дејност е од посебна важност за Општината;
  • одржување и обновување на контактите со збратимените и пријателски градови и поттикнува соработка и контакти со други градови;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail: