ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Одделението за спроведување на урбанистички планови ги врши работите што се однесуваат на:

  • издавање изводи од урбанистичките планови (со барање преку архива или преку електронски систем е-дозвола);
  • издавање одобренија за градење на градби од втора категорија  (преку електронски систем е-дозвола);
  • издавање одобренија за доградба или надградба (преку електронски систем е-дозвола);
  • издавање одобренија за реконструкција, пренамена и адаптација (преку електронски систем е-дозвола);
  • издавање решенија за градби за кои не потребно одобрение за градење (преку електронски систем е-дозвола);
  • водење на процесот за постапување со бесправно изградени објекти;
  • вршење увид во реализација на планската документација и поведување иницијатива за измена и дополнување на истата;
  • изготвување анализи, информации и давање предлози за промена на законската регулатива за спроведување на урбанистичките планови;
  • врши и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи

Контакт: Тихомир Дурнев

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 130

E-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk