ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УНЕСКО И ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Одделението за УНЕСКО и Европска интеграција ги врши работите што се однесуваат на:

  • подесување предлог-проекти за поддршка од меѓународни и странски донатори и субјекти и организирање на учеството на општина Охрид на конкурси за проекти на домашни и странски субјекти во областите од надлежност на Општината;
  • координирање на работата на проектните тимови за реализација на проектите кои се финансираат од странски и меѓународни донатори и организации и учествува во подготовката на извештаите, евалуациите и друга документација која се поднесува до странските/меѓународни донатори и организации;
  • подготвување годишна и среднорочна програма за соработка со збратимените градови на Општина Охрид;
  • во координација со други сектори во рамки на општинската администрација, иницира, координира и учествува во реализацијата на проектите кои се финансираат со кредити/заеми од странски или меѓународни финансиски организации;
  • во координација со другите сектори во рамки на општинската администрација реализирање на проектите од областа на соработката со збратимените градови на Општина Охрид;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок.

E-mail