ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Одделението за јавни набавки ги врши работите што се однесуваат на:

 

  • примената за законите, подзаконските акти и другите прописи од областа на јавните набавки, следењето и согледувањето на потребите од набавки во општината;
  • изготвување на годишниот план за јавни набавки и водење сметка за неговото спроведување;
  • утврдување на начинот на постапката во зависност од видот и вредноста на набавката согласно Законот за јавните набавки;
  • подготвување предлог за одобрување на потребните набавки;
  • изготвување на техничката докумантација потребна за јавите набавки;
  • следење на работата на комисијата за јавни набавки и давање стручна и техничка помош;
  • изготвување договори за јавните набавки и следење на нивното спроведување;
  • предлагање мерки и активности за спречување на јавни набавки надвор од годишниот план и средствата предвидени со Буџетот на општината;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 169

E-mail: javni.nabavki@ohrid.gov.mk