ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Одделението за административно техничка подршка ги врши работите што се однесуваат на:

 

  • работите поврзани со возниот парк;
  • работите поврзани со одржувањето на чистотата во работните простории и општинското дворно место;
  • одржување на објектите, опремата и инвентарот;
  • работи на преведување, лекторирање и обезбедување устен, писмен и симултан превод за потребите на градоначалникот и општинската администрација;
  • вршење на работи од областа на цивилната заштита ( во оласта на заштитата и спасување на граѓаните и материјалните добра од воените разурнувања и елементарни непогоди и други насреќии од последиците предизвикани од нив;
  • печатење и фотокопирање на материјали;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт:

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 137

E-mail: