ОДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА СОВЕТ

Одделението за поддршка на Советот ги врши работите што се однесуваат на:

  • подготвување на програмата за работа на Советот;
  • подготвување седници на Советот и неговите комисии;
  • изготвување записници од работата на Советот и неговите комисии;
  • вршење на работите што се однесуваат на организирање средби и патувања за членовите на советот;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт: Кристина Алачова

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 153

E-mail: sovet@ohrid.gov.mk