СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Секторот за правни работи ги врши работите што се однесуваат на: подготвувањето на актите  за Советот и Градоначалникот, подготвувањето на седници на Советот и на неговите комисии и вршење стручни работи за Советот; ракување и чување на документите на Општината до нивно предавање на Државниот архив на РМ; спроведување на постапката за експропријација на недвижности; водење грижа и евиденција за недвижниот имот на општината и управува со недвижниот имот на општината; следење на прописите и нивните измени и дополнувања; давање мислење на актите од аспект на нивната законитост; застапување на општина пред домашните судови; изготвување на договори и врши други работи што ќе му бидат доверени утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт: Иван Лотески

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 102

E-mail: ivan.loteski@ohrid.gov.mk