Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15,  129/15 и 39/16), Општина Охрид,  на ден  28.04.2020 година,  донесе

 

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

За планскиот документ  ДУП за  УЗ 8,  дел од УБ 8.2-опфат1 (измена и дополнување) Општина Охрид,  кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање,  не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина:

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДУП ЗА УЗ 8, ДЕЛ ОД УБ 8.2-ОПФАТ1