Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05,24/07, 159/08,48/10, 124/10,51/11, 123/12,93/13, 187/13,42/14, 44/15,129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), Општина Охрид, на ден 16.04.2020год. донесе

 

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

За планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за намена Е2 -комунална супраструктура за изградба на претоварна станица за комунален отпад на дел од КП бр. 1219/1, КО Долно Лакочереј-вон град ,Општина Охрид кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина:

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАМЕНА Е2