Советниците на Советот на Општина Охрид ја изгласаа Предлог одлуката за давање на трајно користење на недвижен имот, сопственост на Општина Охрид на ЈП „Градски пазар“ Охрид како единствена точка од дневниот ред на педесеттата седница на советот која беше одржана денеска.

По гласањето за оваа предлог одлука беше исцрпен дневниот ред на седницата.