Денес советниците на општинскиот совет, ја одржаа триесет и петтата седница. На дневен ред беа осумдесет и пет точки. Најнапред се расправаше за усвојување на извештаи за работата на општинската адмнистрација, јавните претпријатија и служби основани од општината за третиот годинашен квартал, а во вториот дел од работата се усвоија програмите за работа за идната фискална година.

Последната седница за оваа година, советниците ќе ја оддржат на крајот од декември.