Врз основа начлен 80, член 80а  и  член  81  од  Законот  за  градење  („Сл.весникна  РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18, и „Сл.весник на РСМ“ бр 244/19 и 18/20 и 279/20), член 34 од Статутот на општина Охрид и член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 год. бр. 08-11545/41 од 29.12.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.16/2020), записникот бр. 19-2366/1 од 05.03.2021, Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08-4086/51 од 28.04.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

 

О Г Л А С бр. 01/2021
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

 

Општина Охрид издава простор за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Локациите за поставување на урбаната опрема се за следната намена:

 

I. Локации за поставување урбана опрема – фрижидери за продажба сладолед 13 локации

Поставување фрижидери за продажба на сладолед се предвидени на следните локации:

  • по должината на KEJ„Македонија“ вкупно 11 локации – 1(1а), 2(2а), 3(3а),4(4a), 5(5a), 6(6a), 7(7a), 8(8a), 9(9a),10(10a) и 11(11a)
  • на плоштад „Крушевска Република“ вкупно 1 локација – 12(12а)
  • на ул.,,Климент Охридски,, вкупно1 локација – 17(17а)

На секоја локација можат да се постават максимално по 2 (два) стандардни фрижидери, стандардна корпа за отпадоци и чадор за сонце, на простор со површина 4м2 Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во Изводот од Годишната програма за поставување урбана опрема во Општина Охрид за 2021 година.

 

II. Локации за поставување урбана опрема за продажба книги – 5 локации:

  • Локациите  за продажба книги се наоѓаат на просторот меѓу комплекс Летница  и ТЦ Амам, тротоар на ул. “Македонски Просветители” вкупно 5 локации (1,2,3,4,5)

Продажбата на книги ќе се извршува на простор со површина 4м2. Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во Изводот Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 година.

 

III. Локации за поставување урбана опрема за продажба уметнички слики – 4 локации

  • Локациите за продажба уметнички слики се наоѓаат на малиот плоштад кај Долна Порта, вкупно 4 локации (1,2, 3 и 4)

Продажбата на уметнички слики ќе се извршува на простор секој со површина 4м2. Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во Изводот од Годишната програма за поставување урбана опрема за 2021 година.

 

IV. Локации за поставување урбана опрема (забава на отворено) – 5 локации:
Поставувањето на реквизитите за забава предвидени се

  • по должина на улица Кеј Македонија пред Хотел “Палас” вкупно 5 локации (лок.1, лок.2, лок.3,лок. 4 и лок.5) со димензии 4.00м х 12.00 м

Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во Изводот од Годишната програма за поставување урбана опрема во Општина Охрид за 2021 година.

Локациите за поставување на урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 90 (деведесет) дена.

 

VI. Почетна цена за издавање на локација е:

  • локација за фрижидери за продажба на сладолед со почетна цена од 5.000.оо (петилјади) денари/месечно по локација (на една локација може да се постават по два стандардни фрижидери, стандардна корпа за отпадоци и чадор за сонце);
  • локација за продажба на книги со почетна цена од 5.000.оо (петилјади) денари/месечно;
  • локација за продажбана уметнички слики со почетна цена од 8.000.оо (осумилјади) денари/месечно;
  • Локација за поставување на реквизити за забава со почетна цена од 250,оо (двестаипедесет) денари по м2 месечно.

6.1 Почетните цени за издавање на локациите се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

6.2 Во почетната цена за издавање на локација не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

6.3 Трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.

6.4 Трошокот за комунална такса изнесува 7,00(седумденари) од м2 дневно.

6.5 Договорите со најповолните понудувачи за точка I, II,III и IV ќе се склучуваат за период од 90 (деведесет) дена.

6.6 Поставувањето на урбаната опрема дозволено е да отпочне по добивање на Одобрение за поставување на урбана опрема од Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште.

VII. Доставување на понуди

7.1   Понуди можат да достават физички и правни лица, и тоа

  • Правно лице кое има регистрирно деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка на стечај или ликвидација (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
  • физичко лице кое е жител на општина Охрид

Правното или физичкото лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021.

На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење локациите за поставувае на урбаната опрема на трети лица.

7.2   Понудувачот треба да достави:

  • Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на општина Охрид или на веб страната на општината www.ohrid.gov.mk
  • Уплатница на име депозит за учество на износ од 3.000.оо (триилјади) денари. Уплатата се врши на следната сметка:

Трезорска сметка:     100000000063095
Уплатна сметка:        84015206553
Приходна шифра:      723914 Програма 00

 

За правни субјекти

  • Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение не постара од 6 месеци);
  • Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на локација; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);

 

За физички лица

  • Фотокопија од лична карта
  • §  Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на локација; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);

 

Понудите по точките I, II,III и IV да бидат со важност од 90 денови.

Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена локација е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат локација на јавното наддавање ќе биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

 

VIII. Начин на доставување на понуда

Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

„НЕ ОТВОРАЈ“
Општина Охрид

Комисија за спроведување на постапка за издавање на времено користење на површини за поставување на урбана опрема бр. 01/2021

Дел:

Локација бр.                  

(се внесува делот и бројот на локацијата за кој понудувачот учествува, НА ПРИМЕР  I – продажба на сладолед, Локација бр. 5 (5а)) ул: „Димитар Влахов“ бр.57 6000 Охрид

НАПОМЕНА:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.

Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

 

„НЕ ОТВОРАЈ“

„Да не се отвора пред 27.05.2021 г

12.00 часот. Оглас бр.01/2021

Општина Охрид

Комисија за спроведување на постапка за

издавање на времено користење на површини за поставување на урбана опрема бр. 01/2021 Дел:              , Локација бр.                    

(се внесува делот и бројот на локацијата за кој понудувачот учествува)

ул „Димитар Влахов“ бр. 57

6000 Охрид

 

Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на општина Охрид. Општина Охрид нема никаква одговорност за ненавремена достава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

 

IX. Начин на отворање

Понудите да се достават најдоцна до 27.05.2021 г во 12.00 часот.

Електронското Јавното наддавање ќе се одржи по евалуација на доставените понуди. Јавното надавање ќе се одржи на www.eaukcijaohrid.mk .Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма или електронска пошта ќе добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање.

За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќе бидат известени на контакт адресата (e-mail) на понудувачот и web страната на општина Охрид.

За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за локација под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 7.2.

 

X. Предмет на јавно наддавање

Предмет на јавното наддавање е тримесечната конечна цена;

 

XI. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.

Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач кое може да биде во писмена форма, усно или во електронска форма.

Пред склучувањето на Договорот понудувачот е должен во целост да ги измири сите трошоци кои произлегуваат од постапката вклучувајќи ја и комуналната такса.

По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со ЈП “Охридски комуналец” –    Охрид, закупецот се задолжува да обезбеди Одобрение за поставување урбана опрема.

На закупец без добиено одобрение  за поставување на урбана опрема  му  се  забранува  да постави урбана опрема на предвидената локација, договорот се смета за ништовен без  повраток  на  уплатените  средства  и  договорниот  орган  ќе  склучи  договор  со следниот раниран понудувач.

Графичките прикази со нумерички ознаки на локациите за поставување урбана опрема и Образецот на понуда заинтерисираните субјекти можат да ги превзематод web страната на општина Охрид, www.ohrid.gov.mk или секој работен ден од 12.00-13.00 часот во просториите на архивата на општина Охрид.

 

Комисија за спроведување на постапка за издавање на времено користење на површини за поставување урбана опрема со Решение бр. 09-1193/1 од 04.02.2021 г.

 

 

 • ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА:

 

СЛАДОЛЕД 1(1a) i 2(2a)

СЛАДОЛЕД 3(3a) i 4(4a)

СЛАДОЛЕД 5(5a) i 6(6a)

СЛАДОЛЕД 7(7a)-8(8a)

СЛАДОЛЕД 17(17a)

СЛАДОЛЕД 9(9a)-10(10a)

СЛАДОЛЕД 11(11a)

СЛАДОЛЕД 12(12a)

МАСТОПОЛОЖБА НА ЛОКАЦИИ ЗА ФРИЖИДЕРИ ЗА СЛАДОЛЕД

КНИГИ

УМЕТНИЧКИ СЛИКИ

ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

 • ОБРАЗЦИ:

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА СЛАДОЛЕД (pdf doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА СЛАДОЛЕД (word doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА КНИГИ (pdf doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА КНИГИ (word doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА УМЕТНИЧКИ СЛИКИ (pdf doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА УМЕТНИЧКИ СЛИКИ (word doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО (pdf doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО (word doc.)