Врз основа начлен 80, член 80а и член 81 од Законот за градење („Сл.весникна РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18,  и „Сл.весник на РСМ“ бр 244/19 и 18/20 и 279/20), член 34 од Статутот на Општина Охрид (Сл.гласник на општина Охрид бр.8/07,1/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и  член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Годишната програма  за поставување урбана опрема во Општина Охрид за 2023 година бр. 08-17370/41 од 22.12.2022 год. („Сл.гласник на општина Охрид   бр.14/2022), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2023 година во Општина Охрид бр. 08-17370/42 од 22.12.2022 година и Одлука за донесување на Правилникот  со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021,  Градоначалникот на   Општина Охрид објавува:

О Г Л А С бр. 01/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ  ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛАДОЛЕД

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА НА ФРИЖИДЕРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛАДОЛЕД

ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗА ПРОДАЖБА НА КНИГИ

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА КНИГИ

ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА УМЕТНИЧКИ СЛИКИ

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА УМЕТНИЧКИ СЛИКИ