Врз основа начлен 80, член 80а и член 81 од Законот за градење („Сл.весникна РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18,   и „Сл.весникна РСМ“ бр 244/19, 18/20, 89/20, 279/20, 227/22 и 111/23), член 34 од Статутот на општина Охрид (Сл.гласник на општина Охрид бр.8/07,1/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Годишната програма за поставување урбана опрема воОпштина Охрид за 2024 година бр. 08-2953/3 од 14.03.2024 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.3/2024), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2024 година во Општина Охрид бр. 08-4478/11од 16.04.2024 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

 

О Г Л А С бр. 02/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ОБРАСЦИ

ЛОКАЦИИ