Врз основа начлен 80, член 80а и член 81 од Законот за градење („Сл.весникна РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18, и „Сл.весник на РСМ“ бр 244/19 и 18/20 и 279/20), член 34 од Статутот на општина Охрид и член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 год. бр. 08-11545/41 од 29.12.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.16/2020), записникот бр. 19-2366/1 од 05.03.2021, Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08-4086/51 од 28.04.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

О Г Л А С бр. 02/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

  • ОБРАСЦИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА:

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА СЛАДОЛЕД (pdf doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА КНИГИ (pdf doc.)

ОБРАЗЕЦ ПОНУДА ЗА УМЕТНИЧКИ СЛИКИ (pdf doc.)

  • ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА:

ЛОКАЦИИ ЗА СЛАДОЛЕД

ИЗВОД ОД ПРОГРАМА

ИЗВОД ОД ПРОГРАМА

ИЗВОД ОД ПРОГРАМА

ИЗВОД ОД ПРОГРАМА

ЛОКАЦИИ ЗА КНИГИ

ЛОКАЦИИ ЗА УМЕТНИЧКИ СЛИКИ