Врз основа начлен 80, член 80а и член 81 од Законот за градење („Сл.весникна РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14,28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18, и„Сл.весникна РСМ“ бр 244/19и 18/20 и 279/20), член 34 од Статутот на општина Охрид (Сл.гласник на општина Охрид бр.8/07,1/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Годишната програма за поставување урбана опрема воОпштина Охрид за 2023 година бр. 08-17370/41од 22.12.2022 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.14/2022),Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина)   за   2023   година   во   Општина   Охрид бр. 08-17370/42 од 22.12.2022 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

 

О Г Л А С бр. 02/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ОБРАСЦИ

ЛОКАЦИИ