Врз основа на член 52 точка (1) од Законот за административни службеници (“Сл. весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), секретарот на Општина Охрид донесе:

 

О Д Л У К А
за избор на кандидат по интерен оглас зa унапредување
административен службеник

 

  1. Кандидатот БИЉАНА ИВАНОСКА БАЛОСКА се избира за работното место  УПР0101В01000 Советник – внатрешен ревизор во Одделение за ревизија.
  2. Оваа одлука ќе се достави до избраниот кандидат и ќе се објави на веб страната на Општината.

О б р а з л о ж е н и е

Општина Охрид на својата веб страната и веб страната на Агенцијата за администрација на ден 26.04.2021 година објави интерен оглас број 2/2021 за унапредување  на еден административен службеник за работното место УПР0101В01000 Советник – внатерешен ревизор во Одделение за ревизија.

Комисијата за селекција на ден 11.05.2021 година спроведе административна селекција за интерен оглас (записник бр. 04-4711/1) и интервју за унапредување на административен службеник (записник бр. 04-4711/2).

Врз основа на резултатите од спроведените фази за унапредување, Комисијата за селекција изготви финална ранг-листа и предлог за избор на кандидатот Биљана Иваноска Балоска на работното место УПР0101В01000 Советник- внатрешен ревизор во Одделение за ревизија.Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

 

Поука за правно средство: Против оваа Одлука може да се изјави жалба до Агенцијата за администрација во рок од 8 дена од денот на нејзиното објавување на веб-страната на Општината.

Врз основа на член 52 точка (1) од Законот за административни службеници (“Сл. весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), секретарот на Општина Охрид донесе:

О Д Л У К А
за избор на кандидат по интерен оглас зa унапредување
административен службеник

  1. Кандидатот САШО ЈОВАНОСКИ се избира за работното место УПР0101В01000 Советник за развој на планови и програми за управување со отпад, во Одделение за управување со отпад и регионални депонии, Сектор за заштита на животна средина и управување со отпад.
  2. Оваа одлука ќе се достави до избраниот кандидат и ќе се објави на веб страната на Општината.

О б р а з л о ж е н и е

Општина Охрид на својата веб страната и веб страната на Агенцијата за администрација на ден 26.04.2021 година објави интерен оглас број 2/2021 за унапредување  на еден административен службеник за работното место УПР0101В01000 Раководител на одделение за сообраќај и улици, Сектор за комунални дејности, сообраќај и улици.

Комисијата за селекција на ден 11.05.2021 година спроведе административна селекција за интерен оглас (записник бр. 04-4711/1) и интервју за унапредување на административен службеник (записник бр. 04-4711/2).

Врз основа на резултатите од спроведените фази за унапредување, Комисијата за селекција изготви финална ранг-листа и предлог за избор на кандидатот Сашо Јованоски советник за развој на планови и програми за управување со отпад, во Одделение за управување со отпад и регионални депонии, Сектор за заштита на животна средина и управување со отпад.

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

 

Поука за правно средство: Против оваа Одлука може да се изјави жалба до Агенцијата за администрација во рок од 8 дена од денот на нејзиното објавување на веб-страната на Општината.

Врз основа на член 52 точка (1) од Законот за административни службеници (“Сл. весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), секретарот на Општина Охрид донесе:

О Д Л У К А
за избор на кандидат по интерен оглас зa унапредување
административен службеник

 

  1. Кандидатот ЃОРЃИЈА НЕЛОСКИ се избира за работното место УПР0101Г01000 Самостоен референт – Архивар во Одделение за правни работи, Сектор за правни работи.
  2. Оваа одлука ќе се достави до избраниот кандидат и ќе се објави на веб страната на Општината.

О б р а з л о ж е н и е

Општина Охрид на својата веб страната и веб страната на Агенцијата за администрација на ден 26.04.2021 година објави интерен оглас број 2/2021 за унапредување  на еден административен службеник за работното место УПР0101Г01000 Самостоен референт- Архивар во Одделение за правни работи, Сектор за правни работи.

Комисијата за селекција на ден 11.05.2021 година спроведе административна селекција за интерен оглас (записник бр. 04-4711/1) и интервју за унапредување на административен службеник (записник бр. 04-4711/2).

Врз основа на резултатите од спроведените фази за унапредување, Комисијата за селекција изготви финална ранг-листа и предлог за избор на кандидатот Ѓорѓија Нелоски на работното место УПР0101Г01000 Самостоен референ- Архивар во Одделение  за правни работи, Сектор за правни работи.

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

 

Поука за правно средство: Против оваа Одлука може да се изјави жалба до Агенцијата за администрација во рок од 8 дена од денот на нејзиното објавување на веб-страната на Општината.

Врз основа на член 52 точка (1) од Законот за административни службеници (“Сл. весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), секретарот на Општина Охрид донесе:

 

О Д Л У К А
за избор на кандидат по интерен оглас зa унапредување
административен службеник

 

  1. Кандидатот НАУМ ВЕРОВСКИ се избира за работното место УПР0101В02000 Виш соработник- Проценувач на недвижен имот во Одделение за даноци, Сектор за даноци и комунални такси.
  2. Оваа одлука ќе се достави до избраниот кандидат и ќе се објави на веб страната на Општината.

О б р а з л о ж е н и е

Општина Охрид на својата веб страната и веб страната на Агенцијата за администрација на ден 26.04.2021 година објави интерен оглас број 2/2021 за унапредување  на еден административен службеник за работното место УПР0101В02000 Виш соработник – Проценувач на недвижен имот во Одделение за даноци, Сектор за даноци и комунални такси.

Комисијата за селекција на ден 11.05.2021 година спроведе административна селекција за интерен оглас (записник бр. 04-4711/1) и интервју за унапредување на административен службеник (записник бр. 04-4711/2).

Врз основа на резултатите од спроведените фази за унапредување, Комисијата за селекција изготви финална ранг-листа и предлог за избор на кандидатот Наум Веровски на работното место УПР0101В02000 Виш соработник- проценувач на недвижен имот во Одделение за даноци, Сектор за даноци и комунални такси.

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

 

Поука за правно средство: Против оваа Одлука може да се изјави жалба до Агенцијата за администрација во рок од 8 дена од денот на нејзиното објавување на веб-страната на Општината.