Агенција за храна и ветеринарство и Организација на потрошувачите на Македонија подготвија Прирачници  за операторите кои подготвуваат храна за предучилишните  и училишните установи или кои истата  ја добавуваат. Двата Прирачника содржат важни информации за видот на храната која треба да ја добиваат децата и учениците,  условите на нејзина подготовка  и чување.