ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Локална самоуправа-општина Охрид, за службено лице кое ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

Марина Здравеска 
Локална самоуправа-Општина Охрид
ул. “Димитар Влахов” бр. 57
6000 Охрид, Р. Северна Македонија
тел.: +389 46 262 492  локал 172
e-mail: marina.zdraveska@ohrid.gov.mk

 

Листа на информации од јавен карактер со кои располага oпштина Охрид

  1. Општи акти на општината-Статут и Деловник на oпштина Охрид
  2. Службен гласник на општина Охрид
  3. Структура на општина Охрид и нејзините административни органи
  4. Дејност и информации за работата на општинските инспекциски служби
  5. Буџет на општина Охрид
  6. Јавни набавки

Архива на објавени документи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 01.01 2023 – 31.12 2023

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 01.01 2022 – 31.12 2022

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 01.01 2021 – 31.12 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 01.01 2020 – 31.12 2020