Прекинатата 28-ма седница  на Советот на Општина Охрид, која беше одржана на ден 10.06.2019 година,  ќе продолжи на ден 26.09.2019 година (четврток)  со почеток во 11:00 часот.

За расправа останаа следните точки од Дневниот ред:

  1. Предлог- одлука  за давање согласност на Одлуката за усвојување на изменет годишен план  за вработување во ЈП„Нискоградба Охрид“ Охрид  за 2019 година.
  2. Информација околу состојбата и начинот на користење на плажите на територија на општина Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
 Живка Ангелоска