Целта на повикот е вклучување на стручната јавност и граѓаните во процесот на  утврдување на активностите и дејствијата за  уредување на плажите на Охридското езеро согласно  препораките и насоките од Планот за управување со светското природно и културно наследство, препораките на УНЕСКО како и постојните законски прописи.

П О В И К ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПЛАЖИТЕ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО