Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 04.11.2022 до 02.12.2022 година

 

РАНГ ЛИСТА  ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПО ВТОР ЈАВЕН ПОВИК  НА ОПШТИНА ОХРИД