Врз основа на Член 82 од Законот за локална самоуправа,Член 106 од Статутот на општина Охрид и Правилата за работа на облаците на месната самоуправа на општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ.

На собирот ќе се врши избор на Совет на месните заедници.

Собирите на граѓани се свикуваат по следниот распоред :

На 06.06.2022 (понеделник) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Велгошти, с Велгошти. Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 06.06.2022 (понеделник) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Косел, с Косел. Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 06.06.2022 (понеделник) со почеток во 19.45 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Вапила, с Вапила. Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 06.06.2022 (понеделник) со почеток во 20.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Лескоец, с Лескоец.Собирот ќе се одржи во домот во с Лескоец.

На 06.06.2022 (понеделник) со почеток во 20.15 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Ливоишта, с Ливоишта. Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 18.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Плаќе, с Плаќе. Собирот ќе се одржи во зградата на поранешна општина Косел.

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Опеница, с Опеница. Собирот ќе се одржи во зградата на поранешната општина во с Косел.

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Речица, с Речица. Собирот ќе се одржи во зградата на поранешна општина Косел.

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Куратица, с Куратица. Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Свињишта, с Свињишта. Собирот ќе се одржи во домот во с Свињишта.

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Завој, с Завој. Собирот ќе се одржи во домот во с Завој.

На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Горно Лакочереј, с Горно Лакочереј.Собирот ќе се одржи во трпезарија на црквата Св Никола во с. Г.Лакочереј.

На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Подмоље, с Подмоље. Собирот ќе се одржи во домот во с.Подмоље.

На 08.06.2022 (среда) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Орман, с Орман. Собирот ќе се одржи во домот во с Орман.

На 08.06.2022 (среда) со почеток во 20.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Долно Лакочереј, с Долно Лакочереј.Собирот ќе се одржи во просториите на културниот дом во с.Д Лакочереј.

На 09.06.2022 (четврток) со почеток во 18.30 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Љубаништа с.Љубаништа.Собирот ќе се одржи во просторија во домот во селото.

На 09.06.2022 (четврток) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Расино, с Расино. Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 09.06.2022 (четврток) со почеток во 19.30 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Трпејца с.Трпејца.Собирот ќе се одржи во основното училиште во с.Трпејца.

На 09.06.2022 (четврток) со почеток во 20.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Сирула, с Сирула. Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 14.06.2022 (вторник) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Долно Коњско  с.Долно Коњско .Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 14.06.2022 (вторник) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Пештани  с.Пештани.Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 14.06.2022 (вторник) со почеток во 20.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Лагадин   с. Лагадин .Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 14.06.2022 (вторник) со почеток во 20.30 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Елшани  с.Елшани.Собирот ќе се одржи во основното училиште. 

На 15.06.2022 (среда) со почеток во 18.30 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Свети Стефан, сШипокно.Собирот ќе се одржи во основното училиште.

На 15.06.2022 (среда) со почеток во 19.00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Рамне, с Рамне.Собирот ќе се одржи во големата сала во општина Охрид.

На 15.06.2022 (среда) со почеток во 19.30 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Велестово, с Велестово.Собирот ќе се одржи во во домот во с Велестово.

Врз основа на Статутот на општина Охрид, Советот на облиците на месна самоуправа е составен од 3 (три) до 7  (седум) членови. Мандатот на членовите на советот на месната самоуправа трае 4 (четири)  години.