Градоначалникот на општина Охрид,согласно јавниот повик за финансиска поддршка на верифицирана организација/институција која ќе спроведе  обука на лица кои ќе се стекнат со сертификат за Личен асистент на лица со попреченост донесе решение за избор.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ВЕРИФИЦИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ИНСТИТУЦИЈА