Во врска со „Јавен повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес за Општина Охрид за 2020 година“ , бр. 09-1038/2 од 29,01 2020 година, од Буџетот наОпштина Охрид за 2020 година се врши распределба на средства на следниов начин:

РЕШЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 202 ГОДИНА