Општина Охрид врши обезбедување на правото на остварување на социјална заштита на граѓаните, од средствата на Буџетот на Општина Охрид, во облик на спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјални ризици.

За таа цел беше објавен ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ врз основа на кој се донесени следните решенија:

 

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОТПАД

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ ОТПАДНИ И АТМОСФЕРСКИ ВОДИ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПОТРОШЕНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ГРОБНА ТАКСА-ГРОБАРИНА

ОДБИЕНИ БАРАЊА