Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид (Сл.Гласник бр.8/07) Градоначалникот на Општина Охрид го донесе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПО ЈАВЕН ПОВИК БР. 09-13748/2