Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ дваесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 30.01.2023 година ( понеделник) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 19-та седница

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Јасна Ристеска” – Охрид за 2023 година.
 2. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за 2023 година.
 3. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид со статус на административни службеници за 2023 година.
 4. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП Градски пазар – Охрид за 2023 година.
 5. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за дополнување и изменување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП Билјанини извори – Охрид.
 6. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за донесување на Ценовник за извршување на услуги на ЈП Водовод Охрид.
 7. Предлог-одлука за давање согласност на Ценовникот на услуги на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид.
 8. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид за утврдување на начин за пресметување на цената за фактурирање на субјекти (корисници) кои користат техничка вода, а немаат поставено водомерно броило.
 9. Предлог-одлука за донесување правилник за категоризација на објектите за спорт во сопственост на општина Охрид.
 10. Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното земјиште за календарската 2023 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид.
 11. Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште за календарската 2023 година утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид по катастарски општини. 
 12. Предлог-одлука за определување зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (објекти) на подрачјето на општина Охрид.
 13. Предлог-одлука за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.
 14. Предлог-одлука за формирање штаб за заштита и спасување.
 15. Предлог-одлука за утврдување престанок на важност на одлуки за воспоставување меѓуопштинска соработка.
 16. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Охрид и општина Дебрца.
 17. Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година.
 18. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2023 година во општина Охрид.
 19. Предлог-одлука за утврдување на почетна цена за поставување на урбана опрема рекламни паноа – билборди и информативни табли на канделабри.
 20. Предлог-одлука за поставување урбана опрема – рекламни паноа – билборди и информативни табли на канделабри на подрачјето на општина Охрид за периодот 2023 – 2028 година.
 21. Предлог-одлука за донесување Детален урбанистички план во УЗ 9, дел од УБ 9.1, опфат 2 дел 1, општина Охрид, плански период 2013-2023.
 22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1188/17 и кп.бр. 960 КО Оровник.
 23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2151/1 и кп.бр. 2154/1 КО Лескоец.
 24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2288 КО Лескоец.
 25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 2914/7 и кп.бр. 2914/2 КО Елшани.
 26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 6012 КО Охрид 4.
 27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 1179/2, кп.бр. 1182/3, кп.бр. 1179, кп.бр. 1178/2 и кп.бр. 1181/3 КО Пештани.
 28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 57 КО Велгошти.
 29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 749/2 КО Велгошти.
 30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект бр. 31 на кп.бр. 869/1 КО Охрид 4.
 31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 971 КО Охрид 4.
 32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1868 КО Лескоец.
 33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 2403/1 КО Лескоец.
 34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2657 КО Елшани.
 35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 2741/1 КО Коњско.
 36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 3093 КО Коњско.
 37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 3110/2 и кп.бр. 3110/3 КО Елшани.

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев