Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ПЕТТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ дваесет и петтата седница на Советот на општина Охрид на ден 14.03.2023 година (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 20-та седница

 

  1. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.2022 до 31.12.2022 година.
  2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  3. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на ТППЕ Охрид за 2022 година.
  4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Oдделението за даноци за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  6. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  9. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година (НА) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  11. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  12. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 година (НБ) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  13. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  14. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 година (ВА) за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за здравствена и социјална заштита за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.2022 година.
  19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  20. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот Извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година.
  21. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  22. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување 2022-2024 за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  23. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  24. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадни води за 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  25. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  26. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  27. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  28. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  29. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  30. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодoт 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  32. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај и завршната сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа Општина Охрид за 2022 година и извештајот за годишниот попис за 2022 година.
  33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до 31.12.2022 година.
  34. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ Охрид за 2022 година.
  35. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЈП„Водовод“ – Охрид за периодот од 01.02022 до 31.12.2022 година.
  36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
  37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски Пазар“ Охрид за периодот од 01 до 31.12.2022 година.
  38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01 до 31.12.2022 година.
  39. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 12.2022 година.
  40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид.
  41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
  42. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  43. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Братство – единство“ – Охрид.
  44. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
  45. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
  46. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
  47. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
  48. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид.
  49. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.
  50. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
  51. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2022 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
  52. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за финансиското работење на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид за периодот 01.01.-31.12.2022 година.
  53. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2021/2022 година.
  54. Предлог-решение за именување член во Комисијата за заштита на животната средина.
  55. Предлог-решение за именување член во Статутарно – правна комисија.
  56. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за користење финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид.
  57. Предлог-одлука за донесување Правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица.
  58. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за задолжување со наменски кредит на ЈП „Охридски Комуналец“ – Охрид за набавка на специјални возила.
  59. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на ЈП Водовод Охрид за 2022 година.
  60. Предлог-одлука за примање на донација од ОКТА АД Скопје во проектирање и инсталација на фотонапонска централа во општина Охрид.
  61. Предлог-oдлука за давање согласност за просторно преместување на дисперзираните паралелки по фудбал при ДСУ „Спортска академија“ – Скопје во рамки на ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  62. Предлог-одлука за утврдување локација за градба на спомен – обележје на Стојан Шутев, Тасе Васев и Коле Јанев, загинати за време на Илинденското востание.
  63. Предлог-програма за дополнување на програмата за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја за период од пет години (септември 2019 – септември 2024).
  64. Предлог-програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2023 година.
  65. Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година.
  66. Предлог-одлука за утврдување локации за собирање и селектирање на комунален отпад на подрачјето на општина Охрид.
  67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 80/1 КО Долно Лакочереј.
  68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 181/4 КО Љубаништа.
  69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 182, кп.бр.183 и кп.бр.184/1 КО Косел.
  70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1141/1 и кп.бр.1341/1 КО Долно Лакочереј.
  71. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1303 КО Лескоец.
  72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1374 КО Лескоец.
  73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1914 и кп.бр.1915 КО Горно Лакочереј.
  74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1937/4 и кп.бр.1936/1 КО Лескоец.
  75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1950/1 КО Горно Лакочереј.
  76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1953 КО Горно Лакочереј.
  77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1965 КО Лескоец.
  78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2004/1 КО Лескоец.
  79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2042/1 КО Пештани.
  80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2310/1 КО Долно Лакочереј.
  81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2346/1 КО Лескоец.
  82. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2866 КО Охрид 4.
  83. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2929 КО Коњско.
  84. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 3246 КО Елшани.
  85. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 142 КО Вапила.
  86. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 804 КО Љубаништа.
  87. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1698 КО Лескоец.
  88. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1843/1 КО Лескоец.
  89. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 1956 КО Лескоец.
  90. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 2458 КО Лескоец.
  91. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 8726 КО Охрид 2.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев