Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ дваесет и седмата седница на Советот на општина Охрид на ден 30.05.2019 година (четврток) со почеток во 11:00 часот.

            Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

            За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
Усвојување на Записникот од 25 седница и 26 седница
 1. Предлог – одлука за престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид.
 2. Предлог – одлука за верификација на мандат на член во Советот на општина Охрид.
 3. Предлог – решение за именување член во комисијата за јавни и комунални дејности.
 4. Предлог – решение за именување претседател на комисијата за финансии и буџет.
 5. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 6. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 7. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 8. Предлог –  одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2019 година за периодот од 01.01. до  31.03.2019 година.
 9. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 10. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 11. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 12. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 13. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за детска заштита за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 15. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на активностите од програмата за социјална заштита за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 16. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 17. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 18. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 19. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01. до  31.03.2019 година.
 20. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 21. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 22. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 23. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 24. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 25. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 26. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 27. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 28. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 29. Предлог – одлука за усвојување на финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ – Струга РЕ „Водовод“ –  Охрид за периодот од 01.01. – 31.03.2019 година.
 30. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2019  година.
 31. Предлог – одлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година.
 32. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2019  година.
 33. Предлог – одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2019  година.
 34. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за работaта на ЈП „Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03. 2019 година.
 35. Предлог – иницијатива за изменување на Статутот на општина Охрид.
 36. Предлог – одлука за давање согласност на статутарната одлуката за измени и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 37. Предлог – одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Охрид за 2019 година.
 38. Предлог – одлука за одобрување на користење на грант средства за набавка на 4 возила од компонента ц „инвестициски грантови“ од проект за подобрување на општински услуги.
 39. Предлог – одлука за аплицирање на проект „реконструкција – ЕЕ на Основно Училиште „Христо Узунов“ – Охрид преку замена на ПВЦ столарија – врати и прозорци.
 40. Предлог – одлука за прифаќање донација на канцелариски мебел.
 41. Предлог – одлука за пренесување на правото на трајно користење на движни ствари – багажници сопственост на општина охрид на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид.
 42. Предлог – одлука за давање на користење на недвижен имот од општина Охрид на ЈП„Билјанини Извори“  Охрид.
 43. Предлог – одлука за давање согласност на одлуката за распределба на вишокот средства (добивката) од работењето на МЈП Проаква Струга од 2018 година.
 44. Предлог – годишна програма за измени и дополнување на годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2019 година.
 45. Предлог – програма за измени и дополнувања на Програмата за изработка на  урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2019 – 2021 година.