Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

 
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ТРЕТАТА
ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ дваесет и третата вонредна седница на Советот на општина Охрид на ден 07.02.2023 година ( вторник ) со почеток во 12.00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог – Заклучок за одобрување финансиска помош за настраданите од земјотресот на 06.02.2023 година во Република Турција и Република Сирија.

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев