Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ дваесет и шестата седница на Советот на општина Охрид на ден 02.04.2019 година (вторник) со почеток во 11:00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.     Предлог- одлука за формирање комисија за процена и утврдување на висината     на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.

2.     Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка – ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.

3.     Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка – ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.

4.     Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка – ОУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид.

5.     Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка – СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.

6.     Предлог- одлука за усвојување на извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општина Охрид и единки корисници до 30.09.2018 година.

7.     Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на програмата за развој на Југозападниот плански регион и годишен извештај за работењето на  Центарот за развој на југозападниот плански регион за 2018 година .

8.     Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за 2018 година.

9.     Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1202 КО Пештани.

10.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1263, 1180 и 1264 КО Куратица.

11.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1489/1 КО Пештани.

12.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1861 КО Лескоец.

13.   Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2133/1 КО Долно Лакочереј.

14.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2869/3 КО Охрид 4.

15.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 80/21  КО Долно Лакочереј.

16.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 600/3 КО Ливоишта.

17.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 645/1 и Кп.бр. 645/2 КО Велестово.

18.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 734 КО Вапила.

19.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1935/1, 1935/2 и 1935/3 КО Лескоец.

20.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3272/1,3272/3, 3273 и 3274 КО Коњско.

21.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр. 4228/3 и 4228/4 KO Oхрид 4.

22.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 5928/1 КО Охрид 4.

23.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 6284/5  КО Охрид 4.

24.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 14 КО Вапила.

25.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 23/1 КО Косел.

26.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 93/1  и 93/2 КО Косел.

27.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 139 КО Охрид 4.

28.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 197 КО Косел.

29.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 298 КО Долно Лакочереј.

30.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 414 КО Ливоишта.

31.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 431/1 КО Охрид 4.

32.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 501/1 КО Ливоишта.

33.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 548/1 КО Ливоишта.

34.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 742/3 КО Косел.

35.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 798/1  и 798/2 КО Завој.

36.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 832/1 КО Охрид 4.

37.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 895/1 КО Охрид 4.

38.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 953/3 ко оровник

39.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 969/1 КО Оровник.

40.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1279/3 КО Трпејца.

41.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1416 КО Велестово.

42.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1425/1 КО Трпејца.

43.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1482 и 1499 КО Трпејца.

44.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1929, 1930 и 1931 КО Лескоец.

45.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2865/5 КО Охрид 4.

46.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1755 КО Лескоец.

47.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1838/1 КО Лескоец.

48.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1873 КО Лескоец.

49.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1985/1 КО Лескоец.

50.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2004 КО Долно Лакочереј.

51.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2132/1 КО Лескоец.

52.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2336 КО Лескоец.

53.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2573/1 КО Долно Лакочереј.

54.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3005/1 и Кп.бр. 893/11 КО Коњско.

55.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 869/1 и 869/2 КО Охрид 4.

56.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко -планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр5863/2 KO Oхрид 4.

57.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 39 и 736 КО Вапила.

58.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 860/1, 860/2, 865/1 и Кп.бр.866/1 КО Охрид 4.

59.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.912/11 КО Оровник.

60.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 962/1 и 961 КО Оровник.

61.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1177 КО Лескоец.

62.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1520 КО Лескоец.

63.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1566/1, 1566/2, 1567/1 и Кп.бр. 1567/2 КО Лескоец.

64.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1699 КО Лескоец.

65.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1808/1 КО Лескоец.

66.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1907/1 КО Лескоец.

67.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2108 и 2109/1  КО Лескоец.

68.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2153/1 КО Лескоец.

69.   Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2456/1 КО Долно Лакочереј.