Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ триесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 11.09.2023 година ( понеделник ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2023 година.
 2. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за заштита на животната средина и природата за 2023 година.
 3. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2023 година.
 4. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за спорт и рекреација за 2023 година.
 5. Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма за млади и невладини организации за 2023 година.
 6. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2023 година.
 7. Предлог-програма за измени и дополнувања на развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2023-2025 година.
 8. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година.
 9. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за урбана опрема – изградба и одржување за 2023 година.
 10. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата други комунални услуги за 2023 година.
 11. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2023 година.
 12. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2023 година.
 13. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2023 година.
 14. Предлог-одлука за изменување и дополнување на буџетот на ЕЛС Охрид за 2023 година.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател

Сашо Донев