Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ триесет и деветтата седница на Советот на општина Охрид на ден 14.03.2024 година ( четврток ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 38-та седница

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид.
 2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид.
 3. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Братство – единство“ – Охрид.
 5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 6. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ООУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 9. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид.
 10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.
 11. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
 12. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2023 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 13. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2022/2023 година.
 14. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за финансиското работење на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид за периодот 01.01.-31.12.2023 година.
 15. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на административните службеници и техничкиот персонал вработени во ЈОУДГ „Јасна Ристеска” – Охрид за 2024 година.
 16. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за 2024 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ Охрид за 2023 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП„Водовод“ – Охрид за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски Пазар“ Охрид за периодот од 01 до 31.12.2023 година.
 21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01 до 31.12.2023 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 23. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Статутот на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид.
 24. Предлог-одлука за давање согласност на пречистен текст на Статутот на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид.
 25. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид.
 26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до 31.12.2023 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.2023 до 31.12.2023 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на ТППЕ Охрид за 2023 година.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Oдделението за даноци за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2023 година (Н1) за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година (НА) за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2023 година (Н2) за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 година (НБ) за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2023 година (В1) за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 година (ВА) за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 42. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за здравствена и социјална заштита за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 43. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.12.2023 година.
 45. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасување за 2023 година за периодот од 01.01. до 31.012.2023 година.
 46. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 47. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 48. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот Извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2023 година.
 49. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2023-2025 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 50. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 51. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 52. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 53. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 54. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата други комунални услуги за 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 55. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2023 година за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 56. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 57. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодoт 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 58. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.
 59. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај и завршната сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа Општина Охрид за 2023 година и извештајот за годишниот попис за 2023 година.
 60. Предлог-одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Охрид за 2024 година.
 61. Предлог-програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2024 година.
 62. Предлог-годишна програма на општинскиот совет за превенција на малолетничко претстапништво на општина Охрид за 2024 година.
 63. Предлог-програма за измени и дополнувања на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2024 – 2026.
 64. Предлог-програма за измени на годишната програма за млади и невладини организации за 2024 година.
 65. Предлог-одлука за прифаќање донација на движни ствари-литература (книги) од НУ Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ на општина Охрид, наменети за ОСУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 66. Предлог-одлука за прифаќање донација на движни ствари-литература (книги) од НУ Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ на општина Охрид, наменети за СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
 67. Предлог-одлука за прифаќање донација на движни ствари-литература (книги) од НУ Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ на општина Охрид, наменети за ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 68. Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 7.56 во ДУП за дел од МЗ „15 ти Корпус“ – Охрид, донесен со Одлука број 07-445/12 од 05.06.2002 година, општина Охрид.
 69. Предлог-одлука за донесување техничка исправка на Детален урбанистички план за ГП 6.7 на КП 16836/1 во КО Охрид 3 од ДУП за дел од II УЕ МЗ 4 Долна Влашка Маала – Охрид, донесен со Одлука број 07-3087/3 од 27.12.2005 година, општина Охрид.
 70. Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на ГП 2.3.26, ГП 2.3.25, ГП 2.3.23 и ГП 2.3.22 во ДУП за Урбана Заедница 2 дел од Блок 2.3 – опфат 3, општина Охрид.
 71. Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП 2.7 и ГП 2.6 од ДУП за 6-та Урбана заедница, дел од УБ 6.1 опфат 1, – Охрид, општина Охрид.
 72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 168/2 и 29/1 КО Косел.
 73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 611/3 КО Долно Лакочереј вон град.
 74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1544 КО Лескоец.
 75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1777 КО Горно Лакочереј.
 76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1896 КО Лескоец.
 77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2210/1 и 2210/2 КО Долно Лакочереј.
 78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2237/1 и 2237/2 КО Долно Лакочереј.
 79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2289/2 КО Долно Лакочереј.
 80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2311/1 КО Долно Лакочереј.
 81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2910/1 КО Елшани.
 82. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 500, 1035 и 505 КО Речица.
 83. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 859/12 КО Рамне.
 84. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1766 КО Охрид 4.
 85. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1899 КО Лескоец.
 86. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1909 КО Лескоец.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев