Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ПРВАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ триесет и првата седница на Советот на општина Охрид на ден 29.08.2023 година (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 29-та седница и Записникот од 30-та седница

 

  1. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Св Наум Охридски“ с.Пештани – Охрид.
  2. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Братство Единство“ Охрид.
  3. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец.
  4. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Григор Прличев“ Охрид.
  5. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти.
  6. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Кочо Рацин“ Охрид.
  7. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Св.Климент Охридски“ Охрид.
  8. Предлог-одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2023/2024 година на ООУ „Христо Узунов“ Охрид.
  9. Предлог-oдлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20  ученици во основните училишта во општина Охрид.  
  10. Предлог-одлука  за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“- Охрид.
  11. Предлог-одлука  за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“- Охрид.
  12. Предлог-одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.                                                                           
  13. Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.     
  14. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Братство – единство“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.            
  15. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2022/2023 година. 
  16. Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
  17. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2022/2023 година.
  18. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
  19. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2022/2023 година. 
  20. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2022/2023 година.       
  21. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
  22. Предлог-oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
  23. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
  24. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2022/2023 година.
  25. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОМУ„Методи Патчев“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.    
  26. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Братство-единство“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  27. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2023/2024 година. 
  28. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  29. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2023/2024 година.
  30. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  31. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на              OОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  32. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2023/2024 година.
  33. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  34. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на              ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  35. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на              СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  36. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на OЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2023/2024 година.
  37. Предлог-oдлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2023/2024 година.
  38. Предлог-oдлука  за усвојување на извештајот за работaтa на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06. 2023 година.
  39. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.04. – 30.06.2023 година.
  40. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2023 година.
  41. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2023 година.
  42. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.04. до  30.06.2023 година.
  43. Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2023 година.                                                  
  44. Предлог-oдлука за давање согласност на годишниот план за вработување на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за 2024 година.
  45. Предлог-одлука за давање согласност на  годишниот план за вработување на ЈП „Охридски  Комуналец“ – Охрид за 2024 година.
  46. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на ЈП „Водовод“ – Охрид за 2024 година.
  47. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за 2024 година.
  48. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на ЈП „Градски пазар“ – Охрид за 2024 година.
  49. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид за 2024 година.
  50. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  51. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  52. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  53. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  54. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  55. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за работењето на Oдделението за даноци за  периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  56. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за  периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  57. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  58. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за спорт и рекреација за 2023 година за периодот од  01.01. до 30.06.2023 година.
  59. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  60. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  61. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2023 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  62. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2023-2025 (НА) за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  63. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2023 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  64. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2023-2025 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  65. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2023 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  66. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2023-2025 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  67. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за здравствена и социјална заштита за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  68. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  69. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  70. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  71. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  72. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  73. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување  јавна чистота за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  74. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  75. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  76. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  77. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  78. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година за период од 01.01. до 30.06.2023 година.
  79. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2023 година.
  80. Предлог – одлука за давање согласност на Измени на годишниот план за вработување на општина Охрид за 2023 година.
  81. Предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување на општина Охрид за 2024 година.
  82. Предлог  Одлука  за предлагање за прогласување на локалитетот „Дувало“-сулфатарата  во село Косел во  категорија- природна реткост
  83. Предлог-Одлука за формирање на Општински совет за превенција на детско претстапништво.
  84. Предлог Програма за измени и дополнувања на годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година.
  85. Предлог Одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на две соседни градежни парцели ГП 7.5 и ГП 7.6 во ДУП Урбани Заедници 10 и 11 урбани блокови 10.4 и 11.1 Влашка Маала и Градинар, општина Охрид – Охрид, со тех.бр. 01/23 од јуни 2023, изработен од друштво за проектирање и градба „Снегар Компани“ ДООЕЛ Охрид.
  86. Предлог Одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација на градежна парцела ГП 5.4, во ДУП УЗ 10 и 11, УБ 10.4 и 11.1 – Влашка Маала и Градинар, Охрид со намена А2-домување во згради, општина Охрид, со тех.бр. 37/23 од јули 2023, изработен од ДПУП “Пологпроект“-Гостивар.
  87. Предлог одлука  за донесување на урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели на ГП 13.1.2 формирана во ДУП за урбан блок 13.1 урбана заедница 13 во КО Охрид 2, општина Охрид, со тех.бр. 12/2023 од август 2023, изработен од трговско друштво за производство, трговија и услуги НЈУ Вижен ДОО увоз-извоз Охрид.
  88. Предлог одлука за донесување на техничка исправка на детален урбанистички план за ГП 3.64 на КП 10700/1 во КО Охрид 2 од ДУП за 6-та УЗ УБ 6.2 – опфат 1 – Охрид – измена и дополнување, донесен со Одлука број 07-2508/9 од 30.09.2009 година, општина Охрид, со тех.бр. 110/2023 од август 2023, изработена од институт за урбанизам, сообраќај и екологија “Ин-Пума“ Скопје

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев