Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ четириесет и втората  седница на Советот на општина Охрид на ден 30.04.2020 година (четврток ) со почеток во 11.00 часот.

Седницата ќе се одржи преку конференциска врска со употреба на интернет комуникација во 11:00 часот.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записниците од 40.  и 41.  седница

  1. Предлог-oдлука за изменување на Oдлуката за утврдување на висината на надоместокот (закупнината) за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2020 година.
  2. Предлог-oдлука за изменување на Одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење дејност.
  3. Предлог- заклучок.
  4. Предлог-годишна програма за измени и дополнување на Годишната Програма за      поставување урбана опрема во општина Охрид за 2020 година.
  5. Предлог – одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишниот Извештај за спроведување на  утврдените тарифи за одведување на отпадни води за 2019 година за  ЈП„Нискоградба Охрид “-Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска