Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕСТАТА СЕДНИЦА  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ шестата седница на Советот на општина Охрид на ден 29.12.2021 година ( среда ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 5-та седница

 1. Предлог-програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година.
 2. Предлог-програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година.
 3. Предлог-развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2022 – 2024 година.
 4. Предлог-програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2022 година.
 5. Предлог-програма за заштита на животната средина и природата за 2022 година.
 6. Предлог-програма за спорт и рекреација за 2022 година.
 7. Предлог-програма за млади и невладини организации за 2022 година.
 8. Предлог-годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образованието за 2022 година.
 9. Предлог-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година.
 10. Предлог-годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година.
 11. Предлог-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 година.
 12. Предлог-годишна програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година.
 13. Предлог-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 година.
 14. Предлог- годишна програма на општина Охрид за здрвствена и социјална заштита за 2022 година.
 15. Предлог-програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2022 година.
 16. Предлог- програма за одбележување празници и манифестации во 2022 година
 17. Предлог-програма за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година.
 18. Предлог-програма за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2022 година.
 19. Предлог-програма за енергетска ефикасност за 2022 година.
 20. Предлог-програма за одржување јавна чистота за 2022 година.
 21. Предлог-програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2022 година.
 22. Предлог-програма за јавно осветлување за 2022 година.
 23. Предлог-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година.
 24. Предлог-развојна програма за други комунални услуги за 2022-2024 година.
 25. Предлог-развојна програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 2022 – 2024 година.
 26. Предлог-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2022 година.
 27. Предлог-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2022 – 2024 година.
 28. Предлог-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година.
 29. Предлог-развојна програма за уредување градежно земјиште за 2022 -2024 година.
 30. Предлог- одлука за усвојување на буџетот на општина Охрид за 2022 година.
 31. Предлог-одлука за извршување на буџетот на општина Охрид за 2022 година.
 32. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година.
 33. Предлог-одлука за усвојување на годишниот план за работа на Одделението за инспекциски надзор на општина Охрид за 2022 година.
 34. Предлог-програма во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2022 година.
 35. Предлог-годишна програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година.
 36. Предлог-одлука за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид.
 37. Предлог-одлука за начинот на спроведување на постојните урбанистички планови и урбанистичко плански документации и донесување нови урбанистички планови и урбанистички проекти, како и за начинот на водење на постапките за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 38. Предлог-одлука за усвојување Локална стратегија за млади на општина Охрид.
 39. Предлог-одлука за отстапување на времено користење простор и спроведување на постапка за формирање на Стартап Центар (Smart Ideas Hub).
 40. Предлог-одлука за формирање Штаб за заштита и спасување.
 41. Предлог-одлука за усвојување на програмата за работата на ЈП  „Водовод“ – Охрид за 2022 година.
 42. Предлог-одлука за усвојување на план и програма за работа на ЈП „Билјанини извори “ – Охрид за 2022 година.
 43. Предлог-одлука за усвојување на планот и програмата за работа на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за 2022 година.
 44. Предлог-одлука за усвојување на програмата за работа на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за 2022 година.
 45. Предлог-одлука за усвојување на програмата за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ – Охрид за 2022 година.
 46. Предлог-одлука за усвојување на планот и програмата за работа и развој на ЈП Градски Пазар – Охрид за 2022 година.
 47. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП„Охридски Комуналец“ Охрид.
 48. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Христо Узунов“ – Охрид. 
 49.  Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Григор Прличев“ – Охрид.
 50. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид.   
 51. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Кочо Рацин“ – Охрид.
 52. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 53. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Живко Чинго“ с.Велгошти.
 54. Предлог-одлука за разрешување и именување член во Училишниот одбор на ООУ „Св.Наум Охридски“ с.Пештани.   
 55. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на OСУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 56. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на СOСУ „Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.
 57. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Училишниот одбор на OЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 58. Предлог-одлука за донесување план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на две соседни градежни парцели ГП 8.12 формирана на Кп.4309/3, Кп.4309/6 и дел од Кп.4309/11 и ГП 8.11 формирана на Кп.4309/2 и дел од Кп.4309/11 во ДУП за дел од УЗ 10 и 11 УБ 10.4 и 11.1 Влашка мала и Градинар во КО Охрид 4, општина Охрид.
 59. Предлог-одлука за донесување план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација на две соседни градежни парцели ГП 1 формирана на Кп.10635 и дел од Кп.10634/1 и ГП 2 формирана на Кп.10634/1 и Кп.10634/2 и дел од Кп.10312/1 во ДУП за 10-та УЕ во КО Охрид 2, општина Охрид.
 60. Предлог-одлука за донесување план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на две соседни градежни парцели ГП 6.4 формирана на Кп.8924/1 и делови од Кп.8924/2, Кп.8923 и ГП 6.3 формирана на Кп.8923 во ДУП за УЗ 9, УБ 9.2 во КО Охрид 2, општина Охрид.
 61. Предлог-одлука за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за формирање две нови градежни парцели на ГП 3.66 формирана во ДУП за УЗ 6 УБЛ 6.2 – опфат 1, КО Охрид 2, општина Охрид.
 62. Предлог-одлука за донесување на план за парцелација од урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП 1.19, поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, за дел од Кп.11625/1 КО Охрид 2 во ДУП за 6-та УЗ, УБ 6.2 – опфат 1, со намена А1 – семејно домување во станбени куќи (А1.2 – домување во станбени куќи), општина Охрид.
 63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 710 КО Лескоец.
 64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 910 КО Куратица.
 65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 953/2 КО Оровник.
 66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 500 КО Вапила.
 67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2341/1 КО Долно Лакочереј.
 68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 245/2 КО Долно Лакочереј.
 69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 915/2 и 914/2 КО Оровник.
 70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 510 КО Речица.
 71. Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1212 и 1213 КО Велгошти.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев