Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ дваесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 28.11.2022 година ( понеделник ) со почеток во 09:00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
3. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
6. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
9. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
11. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
12. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
13. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
14. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година.
17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.07. до 30.09.2022 година.
25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.07. до 30.09.2022 година.
28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
29. Нацрт- годишна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година.
30. Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година.

31. Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2023 година.
32. Нацрт-годишна програма за спорт и рекреација за 2023 година.
33. Нацрт-Годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образованието за 2023 година.
34. Нацрт-Развојна Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2023-2025 година.
35. Нацрт-Годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2023 година.
36. Нацрт-Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2023-2025 година.
37. Нацрт-Годишна програма на општина Охрид за детска заштита за 2023 година.
38. Нацрт-Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2023-2025 година.
39. Нацрт-Годишна програма на општина Охрид за социјална и здравствена заштита за 2023 година.
40. Нацрт-програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2023 година.
41. Нацрт-програма за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2023 година.
42. Нацрт-програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2023 година.
43. Нацрт-програма за заштита на животната средина и природата за 2023 година.
44. Нацрт-програма за млади и невладини организации за 2023 година.
45. Нацрт-програма за работа на Советот на општина Охрид за 2023 година.
46. Нацрт- програма за реализација на активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето за 2023 година.
47. Нацрт- програма за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2023 година.
48. Нацрт- програма во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Охрид за 2023 година.
49. Нацрт- Развојна програма за уредување на градежно земјиште за 2023-2025 година.
50. Нацрт- Програма за уредување на градежно земјиште во 2023 година,
51. Нацрт-програма за енергетска ефикасност за 2023 година.
52. Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2023 година.
53. Нацрт- програма урбана опрема-изградба и одржување за 2023 година.
54. Нацрт-програма за други комунални услуги за 2023 година.
55. Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2023 година.
56. Нацрт-програма за јавно осветлување за 2023 година.
57. Нацрт-програма за одржување јавна чистота за 2023 година.
58. Нацрт-програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2023 година
59. Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на општина Охрид за 2023 година.
60. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за изменување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Пазар – Охрид.
61. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот и Каталогот за стандардизација и визуелна унификација на локациите опфатени со анализата на визуелното оптеретување на градот Охрид.
62. Предлог- одлука за давање согласност на Статутот на приватна установа за деца-детска градинка АБЕЦЕДАР Охрид.
63. Предлог-заклучок за усвојување на Информација за постапката за ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 – опфат 1.
64. Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП А1.5 во ДУП за дел од УЗ 16-Рача, дел од УБ 16.2, опфат 1, Охрид, Oпштина Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев