Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

ЈА СВИКУВАМ дваесет и осмата седница на Советот на општина Охрид на ден 10.06.2019 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
 1. Предлог – одлука за одобрување на финансиска поддршка за реализација на проект „Охридско Езеро – безбедна дестинација за авантуристички туризам“.
 2. Предлог- програма за измени на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2019 година.
 3. Предлог-програма за измени на програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2019 година.
 4. Предлог- програма за измени на  програмата за детска заштита за 2019 година.
 5. Предлог-програма за измени на програмата за културни манифестации и творештво за 2019 година.
 6. Предлог-програма за измени на програмата за спорт и рекреација за 2019 година.
 7. Предлог- програма за измена на програмата за јавно осветлување за 2019 година.
 8. Предлог- програма  за измени на програмата други комунални услуги за 2019 година.
 9. Предлог- програма  за измени на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за 2019  година.
 10. Предлог- прогрма за измена  на развојната програма  за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2019 – 2021 година.
 11. Предлог-програма за измени на програмата  за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2019 година.
 12. Предлог- програма за измена на развојната програма за изградба на  системи за водоснабдување за периодот од 2019 – 2021 година.
 13. Предлог- програма за измени на програмата  за изградба на сообраќајна сигнализација за 2019 година.
 14. Предлог- програма за  измени  на развојната  програма за уредување на градежно земјиште за 2019 – 2021 година.
 15. Предлог  –  програма за  измени   на  програмата за одржување на  јавна чистота за 2019 година.
 16. Предлог-одлука за изменување и дополнување на буџетот на ЕЛС Охрид за  2019 година.
 17. Предлог- одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти.
 18. Предлог-  одлука за давање согласност на Планот за изменување на годишниот план за вработување во општина Охрид за 2019 година.
 19. Предлог-  одлука за разрешување и именување член  во Управниот одбор на ЈП Градски Пазар Охрид.
 20. Предлог-  одлука за разрешување и именување член  во Управниот одбор на МЈП „Проаква“ – Струга, РЕ „Водовод“ Охрид.
 21. Предлог-  одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор  на ЈП „Охридски Комуналец“ – Охрид.
 22. Предлог-  одлука за разрешување и именување член во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Охридски Комуналец” Охрид.
 23. Предлог-  одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на Отворениот граѓански универзитет  за доживотно  учење  „Кузман Шапкарев“ Охрид.
 24. Предлог-  одлука за разрешување и именување член на Управниот одбор  на ЈУ Меѓуопштински центар  за  социјални работи –  Охрид.
 25. Предлог-  одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката за степен на ограничување на  паркирање (зонско паркирање) во општина Охрид.
 26. Предлог-  одлука за давање согласност на  одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП „Билјанини Извори“-Охрид.
 27. Предлог-  одлука  за давање согласност на Одлуката за усвојување на изменет годишен план  за вработување во ЈП„Нискоградба Охрид“ Охрид  за 2019 година.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска