Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАНАЕСЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ дванаесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 08.06.2022 година (среда) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог-одлука за измена и дополнување на програмата  за  одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај Ј6 за 2022 година.
  2. Предлог-одлука за измена и дополнување на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година.
  3. Предлог-одлука за измена на развојна програма за уредување на градежно земјиште за 2022 – 2024 година.
  4. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за 2022 година.
  5. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за користење финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на новорегистрирани занаетчии и субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид.
  6. Предлог-одлука за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот „Набавка на механизација за јавните комунални претпријатија во регионот“.  
  7. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид за степен на ограничување на паркирање (зонско паркирање) во општина Охрид
  8. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 279/3 и 279/2 КО Косел.
  9. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.  384 и 385  КО  Велестово.
  10. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 603/3 и 617  КО Ливоишта.
  11. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 621/3 и 644  КО    Велестово.
  12. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1120/19  КО  Оровник.
  13. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1199  КО Д. Лакочереј Вон град.
  14. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2087  КО Лескоец.
  15. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3276/1  и 3276/2   КО Коњско.
  16. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3278/2  КО Коњско.
  17. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 89/1, 1138/2, 89/3, 89/4, 91/3 и 91/4 КО Лескоец.
  18. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 421/2  КО Охрид 4.
  19. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.568 КО Г.Лакочереј вон град.
  20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1148/3 и 1148/1 КО Опеница.
  21. Предлог-одлука  за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1151/6  КО Д. Лакочереј.
  22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.1188 КО  Елшани.
  23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.1227 КО Лескоец.
  24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.1473 КО Лескоец.
  25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1728/2  КО Лескоец.
  26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 2113, 2114 и 1559 КО Опеница.
  27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2240 КО Д.Лакочереј.
  28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.2262/1 КО Д.Лакочереј.
  29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2377 КО Лескоец.
  30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2501/1 КО Д.Лакочереј.
  31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2505/1  КО Д. Лакочереј .
  32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2606/1 и 2607/1 КО Д.Лакочереј.
  33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2679/1  КО Д. Лакочереј .
  34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.3184/2 и 3184/1 КО Коњско.
  35. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 4308/5 и 4308/6  КО Охрид 4.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев