Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДЕВЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ деветата седница на Советот на општина Охрид на ден 15.03.2022 година (вторник) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 6-та седница

  1. Предлог-одлука за формирање Совет за заштита на потрошувачите.
  2. Предлог-одлука за донесување Правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица.
  3. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипед.
  4. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за давање дополнителни услуги од страна на Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) при општина Охрид.
  5. Предлог-одлука за донесување Правилник за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид од фонд за иновации.
  6. Предлог-одлука за учество на општина Охрид во реализација на програмска активност за обезбедување на услугата личен асистент на лица со попреченост.
  7. Предлог-одлука за прифаќање на иницијатива и отстапување на времено користење простор за формирање на Центар за церебрална парализа и други нарушувања на психомоторниот развој во општина Охрид.
  8. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата и проширување на Буџетот на општина Охрид за 2022 година.
  9. Предлог-одлука за дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Охрид за 2022 година.
  10. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП„Охридски комуналец“ Охрид бр.02-242/3 од 17.02.2015 година.
  11. Предлог-одлука за отстапување на користење паркинг простори од општина Охрид на ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
  12. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Билјанини извори“- Охрид.
  13. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и јавни паркинг простори со кои стопанисува ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
  14. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЈП ВОДОВОД Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година. 
  15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година.
  16. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот од работењето на „ЈП Нискоградба – Охрид“ – Охрид за 2021 година за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година.
  17. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2021 до 12.2021 година.
  18. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2021-2023 за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01.2021 до 312.2021 година.
  22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2021 до 312.2021 година.
  23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2021 година.
  25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2021 година за периодот од 01.01.2021 – 31.12.2021 година.
  26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за детска заштита за 2021 година за период од 01.01.2021 – 31.12.2021 година.
  27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за периодoт од 01.01.2021 до 312.2021 година.
  28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  32. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година.
  33. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  34. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната Програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 01.01.2021 до 12.2021 година.
  35. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  36. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната Програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадна вода за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  37. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2021 година за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  38. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата други комунални услуги за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  39. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за периодот од 01.01.2021 до 12.2021 година.
  40. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2021 година за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  41. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  42. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за периодот од 01.0 до 31.12.2021 година.
  43. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
  44. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и завршна сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа Општина Охрид за 2021 година и Извештајот за годишниот попис за 2021 година.
  45. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07.2021 до 12.2021 година.
  46. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид.
  47. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
  48. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  49. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Братство – единство“ – Охрид.
  50. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
  51. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
  52. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
  53. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
  54. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид.
  55. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.
  56. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
  57. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2021 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
  58. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за финансиското работење на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид за периодот 01.01.-31.12.2021 година.
  59. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2020/2021 година.
  60. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од Урбанистички Проект со план за парцелација за поместување на границата на градежната парцела ГП_2.5.68, поради неусогласеност на градежната со катастарската парцела, за КП 16682 и дел од КП 16679/1, КО Охрид 3 во ДУП за УЗ 2, дел од блок 2.5-опфат 1 со намена А1-домување во станбени куќи (А1.2 – домување во станбени куќи), општина Охрид.
  61. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на две градежни парцели на ГП 7.2.31 формирана на дел од КП 8207 и дел од КП 8204/2 во КО Охрид 1 во ДУП УЗ 7 блок 7.2, опфат 2 Охрид, општина Охрид.
  62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.39 и КП.бр.736 КО Вапила.
  63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 80/1 КО Долно Лакочереј.
  64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 400/1 и 400/2 КО Лескоец.
  65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.908/3 и КП.бр.1185 КО Оровник.
  66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1179 КО Лескоец.
  67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1251 КО Лескоец.
  68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1489/1 КО Пештани.
  69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1681 КО Лескоец.
  70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1841 и 1842/1 КО Лескоец.
  71. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1915/1 КО Лескоец.
  72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2022 КО Горно Лакочереј.
  73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2058 КО Лескоец.
  74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2141 КО Охрид 4.
  75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2402/1 КО Лескоец.
  76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 566, 1/133, 1099 и 568 КО Горно Лакочереј.
  77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1341/1, 612/17 и 612/20 КО Долно Лакочереј.
  78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1993 КО Долно Лакочереј.
  79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2048/1 КО Долно Лакочереј.
  80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2180 КО Долно Лакочереј.
  81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2537 КО Долно Лакочереј.
  82. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 913/4 КО Оровник.
  83. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1978/1 и КП.бр.1978/2 КО Лескоец.
  84. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 8655/5 КО Охрид 2.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев